Způsoby dopravy:

Vaši objednávku si můžete přebrat nebo můžeme doručit následujícím způsobem a je jenom na vás, který z uvedených způsobů si vyberete:

1. Objednávky s vyzvednutí osobním odběrem – Zdarma

2. Objednávky v hodnotě od 0 Kč od 999 Kč – 129 Kč

  • Objednávky si můžete převzít taktéž osobně ve skladu nebo si je můžete nechat doručit na vámi stanovenou adresu prostřednictvím PPL.
  • Osobní odběr není zpoplatněn a je ZDARMA!
  • Cena za doručení PPL je zpoplatněna 129 Kč za objednávku.

3. Objednávky v hodnotě od 1.000 Kč do 2.500 Kč – 99 Kč

  • Objednávky si můžete převzít taktéž osobně ve skladu nebo si je můžete nechat doručit na vámi stanovenou adresu prostřednictvím PPL.
  • Osobní odběr není zpoplatněn a je ZDARMA!
  • Cena za doručení PPL je zpoplatněna 99 Kč za objednávku.

4. Objednávky v hodnotě od 2.500 Kč – Zdarma

  • Objednávky si můžete převzít taktéž osobně ve skladu nebo si je můžete nechat doručit na vámi stanovenou adresu prostřednictvím PPL.
  • Osobní odběr není zpoplatněn a je ZDARMA!
  • Cena za doručení PPL je zpoplatněna ZDARMA!

Doprava:

Prodávající dodá zboží kupujícímu kompletní, nejpozději do 14 dnů od potvrzení objednávky, pokud u jednotlivého zboží neuvádí jinou lhůtu k dodání a pakliže si kupující nezvolil platbu bankovním převodem (v tomto případě se čeká na připsání platby za zboží na bankovní účet prodávajícího a teprve následně je zboží expedováno). Je-li u zboží uvedeno „skladem“, prodávající zboží odešle nejpozději do 7 pracovních dnů, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak.

Kupující je povinen zboží převzít. Do doby úhrady kupní ceny v plné výši je vlastnické právo k věci na straně prodávajícího.

Prodávající při odeslání zboží z kupní smlouvy kupujícímu (podnikatel) odevzdává zboží předáním prvnímu dopravci k přepravě, kterého si kupující zvolil a umožní kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci,  nedoručuje–li zboží samotný prodávající v tom případě umožní kupujícímu uplatnit práva přímo zaměstnanec prodávajícího. Prodávající odevzdá kupujícímu (spotřebitel) zboží z kupní smlouvy až v moment, kdy je mu toto zboží předáno dopravcem.

Zboží je prodávajícím odesláno v ujednaném množství dle kupní smlouvy, jakosti a provedení. Vzhledem ke specifičnosti výrobků, kupující bere na vědomí, že uvedená fota jednotlivých výrobků jsou ilustrativní. Zboží bude prodávajícím odesláno zabalené podle zvyklostí prodávajícího.

Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí co nejdříve překontroloval. Pokud je zásilka viditelně poškozena, doporučujeme ji otevřít přímo před zaměstnancem přepravní společnosti nebo ji v takovém stavu odmítnout převzít. V případě jakýchkoliv vad kupující neprodleně informuje prodávajícího na kontaktní telefon  +420 739 662 055 nebo email info@lesa.cz.

Reklamace zboží:

1. Zákazník je povinný/á předané zboží z Objednávky ihned zkontrolovat a zjištěné nedostatky okamžitě reklamovat LESE na potvrzení o předání zboží. Pokud zboží při předání Zákazníkovi bude vykazovat vady, v jejichž důsledku jej nebude možné užít k jeho účelu (ze zřejmých důvodů, a to např. propadla expirační doba anebo u zboží je jiná zjevná nezpůsobilost k tepelnému zpracování či ke konzumaci nebo určenému účelu použití), vrátí zboží ihned příslušné osobě či společnosti, která mu jej za LESA s.r.o. předala. Zákazník souhlasí, že s ohledem na povahu zboží nemusí být brán zřetel na skutečnost, že nereklamoval zjevné vady zboží při jeho předání (např. potraviny nebo při poškození ochranného obalu).

2. Odstoupení od Smlouvy. V souladu s ustanovením § 1829 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“) má Zákazník právo od Smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí zboží. V případě odstoupení od Smlouvy je Zákazník povinen zboží okamžitě předat osobě, která mu jej za LESA předala a není-li to možné, je povinen sdělit odstoupení od Smlouvy LESE telefonicky nebo prostřednictvím internetového portálu www.lesa.cz, identifikovat zboží a vadu a poté se telefonicky či e-mailem domluvit na řešení příslušné reklamace (odstoupení od smlouvy). V případě odstoupení od smlouvy nese Zákazník náklady spojené s navrácením zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.3. Odstoupí-li Zákazník od smlouvy, vrátí mu LESA bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 (čtrnácti) dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijala, stejným způsobem. LESA vrátí spotřebiteli přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím Zákazník souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Jestliže Zákazník zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který LESA nabízí, vrátí LESA Zákazníkovi náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. LESA uhradí Zákazníkovi náklady spojené s vrácením zboží, jestliže neupozornil Zákazníka o povinnosti nést tyto náklady v souladu s ustanovením § 1820 odst. 1 písm. g). Odstoupí-li Zákazník od kupní smlouvy, LESA není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Zákazníkovi dříve, než mu Zákazník zboží předá nebo prokáže, že zboží LESE odeslal. LESA převezme zboží od Zákazníka v jeho domácnosti na své náklady, jestliže Zákazník odstoupí od smlouvy uzavřené mimo prostor obvyklý pro podnikání LESY, zboží bylo dodáno do domácnosti Zákazníka v okamžiku uzavření smlouvy a povaha zboží jej neumožňuje odeslat obvyklou poštovní cestou.

5.4. Zákazník odpovídá za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné sním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

5.5. V souladu s ustanovením § 1837 písm. e), g) Občanského zákoníku odstoupení od Smlouvy není možné u zboží (potravin) podléhající rychlé zkáze (např. ovoce, zelenina nebo potraviny živočišného původu, nebo u zboží (např. potravin), které není možné z hygienických důvodů znovu použít nebo u již použitého zboží (např. poškodí-li Zákazník ochranný obal zboží nebo poruší-li bezpečnostní uzávěr nebo může-li dojít k jiné kontaminaci zboží (např. potravin). S ohledem na dodržování hygienických norem a těchto VOP Zákazník souhlasí, že LESA je oprávněna v případě jakéhokoli podezření na jejich porušení ze strany Zákazníka odstoupení od Smlouvy odmítnout a vrácené zboží na náklady Zákazníka poslat Zákazníkovi zpět a nebude-li to možné (např. z hygienických důvodů nebo z důvodu porušení ochranného obalu), je LESA oprávněna zboží neprodleně zlikvidovat.